نوع سایت: سایت شرکتی – فروشگاهی

آدرس سایت: dsahandco.com

امکانات و تکنولوژی های به کار رفته:

html5css3crossjqueryresponsive-designphpmysqlbootstrap