نوع سایت: سایت حقوقی

آدرس سایت: solhafarin.ir

درباره صلح آفرین: موسسه حقوقی صلح آفرین پارس واحدی غیر تجاری بوده که رابطی میان وکیل و موکل به شمار می آید.

امکانات و تکنولوژی های به کار رفته:

html5css3crossjqueryresponsive-designphpmysqlmodernizrbootstrap